PRALIN / meziměstská kulturní výměna Praha - Berlín

Nová komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi nezávislými uměleckými scénami v Praze a Berlíně. První krokem bylo setkání berlínské platformy PAP (Performance Art Programm) se zástupci pražské divadelní scéna v rámci festivalu nového divadla Malá inventura. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci mezi nezávislými performing arts scénami v Praze a Berlíně, iniciovat uměleckou výměnu a podporovat propagaci.

V současné době v Berlíně žije a tvoří více než šest tisíc nezávislých umělců a přes pět set uměleckých skupin, což vytváří z Berlína jednu z nejrozmanitějších uměleckých scén v Evropě. Právě pro svou rozmanitost a mezinárodní charakter se Berlín stává cílovou destinací dalších umělců, kteří zde nacházejí své zázemí. Berlín je epicentrem setkání, prostorem pro vznik nových spoluprací a inspirací pro umělecký rozvoj.

Praha je v současné chvíli místem, kde si nezávislé divadlo nachází stále více prostoru a vydobývá si svou kvalitou silnější pozici na poli divadelního umění. V uplynulých letech v Praze vznikla a etablovala se řada alternativních prostorů, které dlouhodobě prezentují a podporují nezávislé umělce a aktivně se podílejí na rozvoji mezinárodní sítě.

Praha i Berlín jsou dvě velká, evropská města s progresivní divadelní scénou, která se nacházejí v těsné blízkosti. V současné chvíli fungují pouze občasné, dílčí spolupráce mezi oběma městy založené na dílčích projektech nebo jednorázových hostování, avšak chybí inciativa, která by motivovala k dlouhodobému a komplexnímu propojení. Z tohoto důvodu začal na podzim roku 2017 vznikat ve spolupráci hlavních organizačních partnerů, jimiž jsou Nová síť a berlínský Performing Arts Programm, projekt PRALIN.


CÍLE

PRALIN je nový projekt, který se zaměřuje na vytvoření mostu mezi sousedními městskými scénami za účelem jejich dlouhodobého a komplexního propojení na půdě nezávislého divadla. Hlavním cílem je aktivně propagovat a zprostředkovat komunikaci mezi nezávislými uměleckými obcemi v Berlíně a Praze a dále usilovat o prezentaci děl umělců z Prahy v Berlíně a umělců z Berlína v Praze.

Obě městské scény se v mnoha ohledech podobají, ale mají i své konkrétní problémy, jakými jsou například gentrifikace, nárůst nájmů, složité podmínky pro uměleckou tvorbu. Současná situace v Berlíně v jistých ohledech předjímá budoucnost v Praze. Otevření cest mezi Prahou a Berlínem pak může vést ke vzájemnému pochopení, poučení a předcházení problémů a skrze sdílení zkušenosti se připravit na změny, kterými nezávislé divadlo prochází.


AKTIVITY

1. Program Staff Exchange

PRALIN Staff Exchange nabízí producentům a kulturním manažerům performativního umění v Berlíně a v Praze možnost osobního setkání, což povede k rozvoji společných projektů. Každý z účastníků se v partnerském městě sblíží s konkrétní činností a zároveň sám konkrétního účastníka z partnerského města přivítá.

Aktuální výzva právě probíhá: veškeré informace ZDE

2. Diskuzní formát na téma městský/regionální networking

V rámci berlínského setkání 8. - 10. listopadu 2018 proběhne diskuze na téma Propojení metropolitních scén s přilehlými venkovskými regiony. Partner projektu PRALIN Nová síť se tomuto tématu věnuje dlouhodobě a v klíčových otázkách může poskytnout cenné poznatky, vhled do své činnosti a zároveň svou činnost představit německému odbornému publiku. Obdobně bude tázán na klíčové otázky i účastník z německé strany. Na závěr bude možné zapojit do diskuze o možnostech a strategiích i odborné publikum.

3. Diskuzní formát na téma audience development

V rámci pražského festivalu Malá inventura v únoru 2019 proběhne společná odborná diskuze na téma audience development, která má přiblížit poznatky a know-how berlínské a pražské strany. Zároveň bude českému odbornému publiku částečně představena činnosti Performing Arts Programm Berlin.

4. Odborné delegace

Na pražský festival Malá inventura v únoru 2019 bude vyslána delegace s 8-10 relevantními účastníky berlínské scény, aby zde získala přehled o pražské produkci a navázala zde kontakty. Zároveń bude vyslána delegace 8-10 českých relevantních účastníků na Performing Arts Festival v Berlíně 2019.

5. přehlídka berlínských nezávislých umělců v Praze

Přehlídkový festivalový formát zaměřený na prezentaci berlínských umělců v Praze je výrazným konkrétním krokem, jak zvýšit povědomí mezi sousedními uměleckými obcemi a iniciovat tak nové možné vztahy a spolupráce. Akcentace berlínských umělců v Praze skrze ucelený prezentační rámec určený pro české publikum a divadelní tvůrce má za cíl přiblížit berlínskou kulturní oblast a zvýšit tak zájem o berlínskou nezávislou divadelní scénu.

Vedle samotné umělecké prezentace je cílem festivalového formátu vnést do popředí i další, dlouhodobé aktivity projektu, které se zaměřují na networking a vzájemné propojení městských scén. Součástí festivalového formátu bude sympozium na téma audience developmentu a pozvání delegace 6-8 berlínských divadelních profesionálů. Výsledným bodem by měla komplexní propojení a navázání dialogu mezi pražskou a berlínskou kulturní obcí.


ORGANIZÁTOŘI PROJEKTU

Nová síť z. s.
Nová síť poskytuje bezplatné konzultace (produkce, granty, finance), poradenství v oblasti problematiky neziskových organizací a mediátorství, věnuje se rovněž couchingu neziskových organizací, kulturních akcí i jednotlivců a je pořadatelem festivalu nového divadla Malá inventura. Systematicky se věnuje i vzdělávání. Dotované workshopy pro veřejnost v oblastech osvojení technických dovedností a plánování kulturních akcí.

Nová síť soustavně podporuje uvádění nového divadla v regionech ČR a současně zastřešuje úzce spolupracující síť regionálních organizací. Nová síť je jedinou organizací svého druhu v České republice, která usiluje o networking, tedy síťování regionálních kulturních center a následnou cirkulaci projektů nejen v rámci funkčního networku.

Performing Arts Programm (LAFT, Berlín)
Performing Arts Program (PAP) je určen všem nezávislým umělcům z divadelního a tanečního odvětví v Berlíně a je specificky zaměřen na situaci a potřeby členů umělecké komunity. Od roku 2013 pracuje na zpevnění struktury, profesionalizaci a zviditelnění nezávislého performativního umění.

LAFT Berlin - Berlínská státní asociace pro nezávislé performativní umění byla založena v roce 2018. Reprezentuje zájmy svých 360 členů zahrnujících klíčové divadelní prostory, skupiny a nezávislé umělce v Berlíně v jednání s politiky a veřejností. Podporuje členy networkingovými aktivitami, konzultacemi a dalšími službami.


ZA PODPORY

Institut umění - Divadelní ústav (IDU)
IDU je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky založenou v roce 1959. Jeho posláním je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). Shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu a vzdělávání, podílí se na mezi­národ­ních projektech a vydává odbornou literaturu.

Goethe-Institut Česká republika
Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkovává komplexní obraz Německa. Kulturní a vzdělávací programy Goethe-Institutu podporují mezikulturní dialog a umožňují kulturní spolupráci. Posilují výstavbu společenských struktur a podporují celosvětovou mobilitu.

PARTNEŘI PROJEKTU

Cross Attic (Cross Club; o. s. Paradox)
Cross Attic - divadlo na půdě klubu Cross je platforma pro nezávislé umělce, která vytváří prostor pro různé přístupy k performativnímu umění za účelem navázání uměleckého a interdiciplinárního dialogu. Cílem Divadla na půdě je vytvoření stabilního zázemí pro umělce, dlouhodobá podpora v jejich rozvoji a společné vytvoření specifického prostředí vzájemné komunikace mezi umělci a diváky.

České centrum (Berlín)
České centrum Berlín patří do sítě Českých center, které působí po celém světě, a jejichž řídící centrum je v Praze. Berlínské České centrum již od roku 1993 vytváří dialog s německou veřejností a médii. Organizuje vlastní kulturní akce, spolupracuje s důležitými kulturními institucemi v celém Německu a podporuje výměnné projekty. Kromě hlavního města je České Centrum Berlín činné také v dalších spolkových zemích.
---

V rámci programu jsou vytvářeny participační projekty iniciující ke spolupráci umělce z různých disciplín s cílem postavit je do nových souvislostí, rozvinout jejich potenciál a poukázat na možnosti v performativním umění, které nejsou limitovány klasickou formou představení.